Obsługa Prawna

Firma Finance Service oferuje swoim Klientom profesjonalną obsługę prawną Klientów Indywidualnych oraz Podmiotów Gospodarczych.

Wyłącznym Partnerem Finance Service jest

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa powstała w 2003 r. i kontynuuje działalność kancelarii radcy prawnego Macieja Panfila i współpracujących z nim prawników.

Do grona Klientów Kancelarii należą banki oraz inne podmioty prawne świadczące usługi finansowe, w tym m.in. usługi ubezpieczeniowe i leasingowe. Klientami Kancelarii są także firmy telekomunikacyjne, liderzy w branży paliwowej i spożywczej, a także liczna reprezentacja małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferta dopasowana do potrzeb Klienta

Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu przez lata pracy, prawnicy Kancelarii potrafią otoczyć Klientów opieką prawną w sposób kompleksowy. Są oni w stanie określić długofalowe konsekwencje konkretnych działań prawnych, przez co w porę są w stanie wskazać nie tylko potencjalne zagrożenia, ale także propozycje działań zmierzających do ich usunięcia.

Aby osiągnąć zakładane rezultaty Kancelaria tworzy zespoły składające się nie tylko z prawników, ale również z wysokiej klasy specjalistów z innych branż, dlatego aby zapewnić jak najbardziej skuteczne rozwiązania biznesowe Kancelaria współpracuje z doradcami, przedstawicielami nauki, rzeczoznawcami, analitykami, biegłymi rewidentami i innymi specjalistami z różnych dziedzin.

Stworzone w Kancelarii zespoły wypracowują propozycje najlepszych możliwych rozwiązań, gwarantując skuteczność działań, nowatorskie podejście i kompleksowe rozwiązania.

Przykładowe obszary działalności:

Pomoc prawna świadczona w ramach stałej współpracy

Podmiotom gospodarczym Kancelaria proponuje prowadzenie stałej obsługi prawnej, w ramach której zapewnia Klientom wykonywanie na ich rzecz następujących czynności:

 • sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów i innych dokumentów prawnych przedkładanych Klientowi do podpisania;
 • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed wszystkimi sądami oraz innymi organami orzekającymi i urzędami, w tym także przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • przygotowywanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego, wymaganych przez kodeks spółek handlowych oraz pism z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa upadłościowego i układowego;
 • udzielanie bieżących informacji dotyczących aktualności prawniczych, w tym informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta lub pozostających w związku z tą działalnością;
 • reprezentowanie Klienta w sprawach karnych, w których występuje on jako pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy lub powód cywilny.

  Kancelaria świadczymy pomoc prawną zarówno przy obsłudze dużych projektów, jak i przy codziennej obsłudze mniejszych podmiotów gospodarczych.

  Prawo pracy

  Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta, poprzez swoje działania Kancelaria stara się przede wszystkim zapobiegać mogącym powstawać konfliktom i sprawnie rozwiązywać zaistniałe spory. Kancelaria reprezentuje w sporach sądowych z zakresu prawa pracy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Ponadto prawnicy Kancelarii udzielają pomocy prawnej w zakresie przygotowywania aktów wewnętrznych w spółkach kapitałowych zgodnie z ustawowymi obowiązkami, jakie ciążą na nich jako na pracodawcach, przygotowują kontrakty menedżerskie dla członków zarządu oraz zajmują się legalizacją zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

  W ramach prowadzonej obsługi Kancelaria oferuje m.in.:

 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji;
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy;
 • opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, układów zbiorowych i innych aktów związanych ze stosunkiem pracy;
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych aktów prawa pracy;
 • doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników w Unii Europejskiej;
 • zastępstwo procesowe.

  Prawo podatkowe i celne

  Kancelaria świadczy doradztwo w zakresie prawa podatkowego w związku z bieżącą działalnością Klienta oraz z planowanymi przedsięwzięciami gospodarczymi. Prawnicy Kancelarii dokonują przeglądu procedur firmy w celu określenia ewentualnych obszarów ryzyka podatkowego oraz proponują dopuszczalne prawnie sposoby optymalizacji obciążeń podatkowych.

  W ramach prowadzonej obsługi Kancelaria oferuje m.in.:

 • reprezentację przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;
 • postępowanie w sprawach podatkowych, także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych;
 • ekspertyzy i doradztwo podatkowe oraz audyt podatkowy;
 • doradztwo w zakresie łączenia, podziału i przekształceń podmiotów gospodarczych;
 • wycena wkładów niepieniężnych / aportów / w spółkach kapitałowych;
 • wykonywanie specjalistycznych ekspertyz w zakresie rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji ksiąg handlowych;
 • prowadzenie spraw dotyczących prawa celnego;

  Doradztwo w zakresie prawa podatkowego jest świadczone przez specjalizujących się w tej dziedzinie prawników, radców prawnych i biegłych rewidentów.

  Skuteczne dochodzenie należności

  Od wielu lat Kancelaria specjalizuje się także w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie dochodzenia wierzytelności na wszystkich etapach postępowania, począwszy od monitoringu i negocjacji z dłużnikiem, aż po uzyskanie zaspokojenia roszczeń, dotyczy to zarówno tzw. wierzytelności masowych (B2C) oraz wierzytelności korporacyjnych (B2B).

  Kancelaria oferuje obsługę na wszystkich etapach postępowania:

 • monitoring,
 • etap przedsądowy,
 • etap sądowy,
 • etap przedegzekucyjny,
 • egzekucja komornicza.
 • Zapraszamy do współpracy.


   
  Wiadomości Kursy Walut NBP
  2004 © Finance Service  Doradcy Finansowi | OCHRONA PRAWNA | POLEĆ STRONĘ| MAPA SERWISU | KONTAKT |