Słowniczek Pojęć Bankowych

Kredyt hipoteczny
Jest to kredyt bankowy udzielany na okres nawet do 50 lat. Zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości.

Hipoteka
Jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości. Ustanawia się je między wierzycielem a dłużnikiem poprzez wpisanie zobowiązania do księgi wieczystej. Wniosek o wpis do hipoteki może być złożony przez właściciela nieruchomości. Wpis taki oznacza dług ciążący na nieruchomości. Wierzyciel poprzez wpis na hipotekę ma ewentualne prawo do zbycia nieruchomości w momencie nie spłacania zobowiązania przez dłużnika. Każdy ma prawo wglądu w sądzie do ksiąg wieczystych i może sam sprawdzić czy dana nieruchomość nie zawiera wpisów na hipotekę.

Hipoteka kaucyjna
Jest to hipoteka stanowiąca zabezpieczenie roszczenia (kredytu) bez oznaczenia jego wysokości. Mogą tam się zawierać np. odsetki karne, koszty windykacji oraz inne koszty związane z zakresem umowy.

Hipoteka zwykła
Jest to hipoteka, która stanowi zabezpieczenie długu określonego w rodzaju oraz wysokości. Na ogół wpisywana jest kwota kredytu wraz z należnymi odsetkami.

Księga wieczysta
Jest to księga określająca stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste są zakładane oraz prowadzone przez sądy rejonowe. Najważniejsze informacje które zawierają to lokalizacja, właściciele, służebności, ustanowione hipoteki.

Zdolność kredytowa
Jest to zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami. Zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie dochodów pomniejszonych o koszty utrzymania rodziny, spłaty innych zobowiązań tak aby w dużym uproszczeniu, efektem była wolna kwota do spłaty raty.

Wkład własny
Kwota którą kredytobiorca wpłaca na poczet zakupu nieruchomości z własnej kieszeni.
Przy pożyczkach hipotecznych wkładem własnym jest różnica pomiędzy wartością nieruchomości a wartością udzielonego kredytu. W większości banków wkład własny to niższa marża w oprocentowaniu kredytu.

LTV
Loan to value - jest to współczynnik wartości udzielonego kredytu do wartości zabezpieczenia ( np. jednej nieruchomości). Banki najczęściej zakładają że, cena transakcyjna zakupu nieruchomości to 100% jej wartości. W takim przypadku kredyt udzielony na 100% wartości ceny transakcyjnej to 100% LTV.

Marża
Jest to składnik oprocentowania kredytu. Określa zysk banku z oprocentowania udzielonego kredytu.
Banki same ustalają marże kredytów, dla Klienta najlepiej jeżeli jest stała na cały okres kredytowania oraz bardzo niska poniżej 1%.

WIBOR
Warsaw Interbank Offered Rate - wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Funkcjonuje od 1991 roku. Ustalany jest w każdy dzień roboczy.

LIBOR
London Interbank Offered Rate - stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez 4 główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. Stanowi bazową stopę procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym. Wysokość stopy procentowej LIBOR zmienia się w sposób ciągły w zależności od warunków ekonomicznych. Jednomiesięczną stopą LIBOR jest oprocentowanie depozytów jednomiesięcznych w danym momencie oferowane przez bank innemu bankowi, trzymiesięczną stopą LIBOR jest oprocentowanie depozytów trzymiesięcznych. Jeśli oprocentowanie pożyczki ustanowione jest na poziomie jednomiesięcznej stopy LIBOR, to stopa procentowa tej pożyczki uaktualniana jest w kolejnych okresach miesięcznych według stopy LIBOR, a odsetki płacone są z dołu. Stopy LIBOR dla innych okresów definiuje się analogicznie.

EURIBOR
Euro Interbank Offered Rate - stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalane przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne w Brukseli.

Oprocentowanie kredytu
Jest to określenie kosztu jaki ponosi Klient pożyczając pieniądze od banku. Najpowszechniejszą konstrukcja oprocentowania jest suma wysokośći stopy procentowej plus marży.

Oprocentowanie stałe
Jest to z góry przyjęte oprocentowanie do rozliczania kredytu. Nie zależy ono od zmiany stóp procentowych. Najczęściej stosowane przez banki w kredytach krótko terminowych.

Oprocentowanie zmienne
Jest to oprocentowanie składające się ze zmiennej stopy procentowej. W wyniku zmiany sytuacji gospodarczej stop procentowe mogą się zmieniać a co za tym idzie również oprocentowanie naszego kredytu.

Kredyt walutowy
Jest to kredyt w którym wysokość pożyczonej kwoty, rat i odsetek jest ustalana w złotówkach lecz według wartości waluty do której kredyt jest denominowany np. frank, euro, dolar.

Ryzyko kursowe
Jest to ryzyko wzrostu wartości waluty w której rozliczamy kredyt. Jeżeli kurs waluty rośnie wtedy my wydajemy więcej złotówek na spłatę naszego kredytu.

Przewalutowanie
Jest to zmiana waluty w której rozliczany jest nasz kredyt. Decyzję o przewalutowaniu kredytu należy dobrze przemyśleć ponieważ wiąże się ona najczęściej ze znacznymi kosztami. Głównym czynnikiem w tej operacji jest różnica w kursach walut. Aby sprawdzić koszt przewalutowania twojego kredytu umów się z Doradcą Finansowym.

Spreed walutowy
Jest to różnica między ceną kupna a sprzedaży danej waluty. Bank najczęściej wypłaca nam kredyt po cenie skupu waluty a ratę spłacamy po cenie sprzedaży waluty. Jest to jeden z najważniejszych oraz najbardziej kosztownych elementów kredytu walutowego.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
Jest to forma dodatkowego zabezpieczenia się przez bank w przypadku udzielenia kredytu na więcej niż 80% wartości nieruchomości. Najczęściej stosuje się w tym celu procent od kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy 80% a 100% kredytu. Ubezpieczenie to płatne jest aż do momentu spłaty minimalnego wymaganego przez bank wkładu własnego.

Ubezpieczenie pomostowe - Podwyższenie przejściowe oprocentowania.
Jest to ubezpieczenie które banki stosują w ramach rekompensaty podwyższonego ryzyka. Ryzyko to dotyczy okresu od momentu wypłaty kredytu do momentu uzyskania wpisu na hipotekę nieruchomości. Najczęściej jest to okres wynoszący kilka miesięcy a koszt takiego zabezpieczenia to średnio 1% wyższe oprocentowanie w tym okresie.

Cesja praw z ubezpieczenia
Jest to przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia na bank. W przypadku spalenia, zniszczenia bądź zalania nieruchomości bank ma możliwość przejęcia pieniędzy z polisy.

Kredyt refinansowy
Kredyt na spłatę innego kredytu. Stosowany w celu obniżenia kosztów, założeniem jest uzyskanie lepszych warunków kredytowania.

Kredyt konsolidacyjny
Kredyt na spłatę różnych zobowiązań Klienta. Jednym tanim kredytem spłacamy wiele kredytów różnego rodzaju. Dzięki takiej operacji możemy uzyskać płynność finansową oraz poprawę zdolności kredytowej.

Kredyt z dopłatą
Jest to kredyt udzielany jedynie w polskiej walucie przez kilka banków działających na rynku.
Przez pierwszych osiem lat połowę odsetek dopłaca za nas państwo. Niestety jest to kredyt o wysokiej marży oraz znacznych kosztach początkowych. Brak dużego zainteresowania wynika z tego że trzeba spełniać liczne wymagania ustawowe aby taki kredyt uzyskać. Więcej informacji udzielą Państwu nasi Doradcy Finansowi.

Kredyt hipoteczny odwrócony
Jest to kredyt w którym bank przejmuje na własność nieruchomość. Określana jest kwota kredytu na podstawie wartości nieruchomości. Klient otrzymuje przez określony czas miesięczną rentę nawet dożywotnio i ma prawo do zajmowania lokalu przez czas wypłacania renty. Więcej informacji na temat tego produktu udzielą Państwu nasi Doradcy Finansowi.

Zawieszenie spłaty kredytu
Jest to możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu. W zależności od oferty może być to zawieszenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej bądź zawieszenie spłaty samych odsetek. Pamiętajmy jednak że nie wszystkie banki stosują takie rozwiązanie standardowo.


BrokerBankowy.pl - Twój Niezależny Doradca Finansowy


 
Małopolskie Dolnośląskie Łódzkie Śląskie Opolskie Świętokrzyskie Biuro Obsługi Klienta Infolinia 0 801 800 160 Warmińsko-mazurskie Kujawsko-pomorskie Wielkopolskie Podlasie Zachodniopomorskie Lubuskie Podkarpackie Lubelskie Pomorskie Mazowieckie
Wiadomości Kursy Walut NBP
2004 © Finance Service  Doradcy Finansowi | OCHRONA PRAWNA | POLEĆ STRONĘ| MAPA SERWISU | KONTAKT |